Sun, 14 Jul 2024RO Ro  EN En    
 
Links
 
 
Lista de proiecte » Abordari fundamentale ale fisiunii nucleare pentru aplicatii

Abordari fundamentale ale fisiunii nucleare pentru aplicatii
www.nipne.ro/proiecte/ceex/40-proiecte.html


Acronim: ABONA
Numar / Data contract: 2-Cex06-10-79 / 01.08.2006
modul 1
Director proiect: Mihail Mirea
Parteneri: Universitatea Bucuresti; Universitatea Politehnica Bucuresti
Data incepere / finalizare proiect: 2006-08-01 / 2008-11-27
Valoarea proiectului: 1500000 RON
Rezumat: Interesul actual în dezvoltarea ciclului Th pentru reactorii nucleari este determinat de necesita?i sociale legate de siguran?? cum ar fi asigurarea securit??ii reactoarelor nucleare ?i gestionarea cu responsabilitate a de?eurilor nucleare. De?i toriul, insusi, nu poate s? sus?in? o reac?ie nuclear? în lan?, prin supunerea toriului la un baraj de neutroni într-un reactor nuclear, acest element este convertit în uraniu 233, care poate suferi o reac?ie în lan?. Din aceste motive, proiectarea reactoarelor nucleare a luat în considerare de mult timp combinarea toriului cu un izotop fisionabil care s? ini?ieze reac?ia. In acest scop, o mai bun? modelare ?i determinare experimental? a evalu?rilor de sec?iuni eficace au fost necesare în regiunile actinidelor ?i sub-actinidelor. Evalu?rile conven?ionale sunt în principal fenomenologice, în?l?imile barierei duble de fisiune fiind determinate empiric în conformitate cu o parametrizare dat? a densit??ii de nivele nucleare. Aceast? procedur? nu include într-un mod adecvat rezonan?ele datorate cuplajelor vibra?ionale ?i rota?ionale. De asemenea, fisiunea actinidelor precum ?i cea a sub-actinidelor nu este suficient în?eleas? pentru energii de dep??esc câ?iva MeV. Un efort de amploare mai trebuie investit într-o mai bun? determinare experimental? a datelor nucleare prin îmbun?t??irea conceptelor ?i configura?iilor experimentale. O cercetare fundamental? în domeniul fizicii nucleare este necesar? pentru imbunatatirea cuno?tin?elor noastre. Scopul final este ob?inerea valorilor pentru sec?iunile eficace de fisiune indus? de neutroni cu o acuratete de numai câteva procente, în timp ce acum barele de eroare sunt de aproape 30%. Proiectul actual se implic? în astfel de eforturi. Se inten?ioneaz? determinarea efectelor dinamice ?i microscopice uniparticula datorate existen?ei celei de a doua bariere care pot fi cuantificate în sec?iunea eficace. Pe aceast? cale sper?m s? avem o mai bun? modelare a rezonan?elor în sec?iunea eficace de fisiune indus? datorita celei de a doua gropi ?i a varia?iilor masei efective (rezonan?ele supra-barierice). Se preconizeaz? îmbun?t??irea simul?rii pentru sec?iunea eficace de captura si formarea nucleului compus. Un efort va fi depus de asemenea pentru o descriere corecta a secven?ei proceselor induse in reactii nucleare la energii intermediare ?i relativiste pe tintele preconizate sa fie utilizate în sistemele pilotate de acceleratoare (ADS). Alt scop este realizarea unui nou dispozitiv experimental pentru o mai bun? determinare a datelor experimentale ?i pentru estimarea sec?iunilor eficace. Toate aceste activit??i sunt focalizate spre o mai bun? în?elegere a propriet??ilor nucleare a nucleelor implicate în proiectarea noilor genera?ii de reactori prin furnizarea unor date de încredere. Aceste activit??i se integreaz? in mod natural în domeniul fisiunii pentru surse sigure de energie ?i cercetare fundamental?

ETAPELE PROIECTULUI SI DATELE DE PREDARE
1. Elemente de matrice pentru cuplaje orbitale generalizate (2006-12-15)
2. Model în p?turi cu dou? centre ameliorat (2007-02-25)
3. Energie de excitare primara si volumul mediu de freeze-out in multifragmentare nucleara (2007-06-15)
4. Investigarea proceselor de dezintegrare a 252 Cf luindu-se in considerare structura nucleara  (2007-10-31)
5. Structura fina in rezonantele sectiunii eficace de fisiune pentru Th (2008-02-25)
6. Masuratori de sectiuni eficace pentru fisiunea indusa de protoni pe uraniu  (2008-06-30)
7. Model dinamic pentru fisiunea nucleelor inalt excitate  (2008-11-27)

REZULTATE


Inapoi la Lista de proiecte
English version of the project EN   
 
Address: Str. Reactorului no.30, P.O.BOX MG-6, Bucharest - Magurele, ROMANIA
Tel: +(4021) 404.23.00, Fax: +(4021) 457.44.40
2024 IFIN-HH. All rights reserved.