IFIN-HH Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei

Horia Hulubei National Institute for R&D in Physics and Nuclear Engineering (IFIN-HH)
... where the first Romanian computer was made (1955)

 

Horia Hulubei Awards

2005


URSU IOAN

IVASCU MARIN

BERINDE ALEXANDRU

BALANESCU MIHAI

MATEESCU GHEORGHE

SANDULESCU AUREL2007FRANGOPOL PETRE T.

POENARU DORIN
2021 IFIN-HH. All rights reserved.